Opbou en uitbou van hoogstaande opvoeding op akademiese-, sport-, en kultuurgebied, gebalanseerd vir die toekoms.

GLO IN


 JOUSELF

By Laerskool Meiringspark plaas ons ‘n baie hoë premie op akademie, met puik opgeleide personeel wat elkeen ‘n vakkundige op hulle gebied is.  Ons glo dat ‘n puik grondslag in Graad RR, R en 1 gelê word en ons in elke graad daarna op die grondslag voortbou.  ‘n Laerskool se grootste taak of doelwit is juis om elke leerder voor te berei vir die akademiese uitdagings van die hoërskool.


Toetsstelsel, evaluering en eksaminering
In Graad 1 tot en met Graad 3 vind kontinue evaluering plaas. Die leerders skryf enkele kwartaaltoetse maar nie eksamens nie. Ontvang elke kwartaal ‘n verslag.

Graad 4 – Graad 7 leerders skryf gedurende die eerste 3 kwartale formele toetse. Hierdie punt, tesame met alle kontinue assessering en klastoetse, word gebruik as kwartaalpunte. Die leerders ontvang vroegtydig ‘n rooster om aan te dui watter vak hul skryf. Aan die einde van die tweede en die vierde kwartaal word ‘n volwaardige eksamen geskryf.

Rapporte word kwartaalliks aan ouers gestuur. Graad 1- Graad 7 leerders ontvang elke kwartaal ‘n rapport of vorderingsverslag.


Top 10 – Akademiese vordering
Aangesien ons ‘n baie hoë premie plaas op leerders se akademiese vordering en prestasie, ontvang die 10 beste akademiese presteerders in Graad 4 – Graad 7 na elke kwartaal ‘n Top-10 balkie. Dit dien as motivering. Ons sal u ook gereeld op hoogte hou in verband met u kind se vordering. Aspekte soos pligsversuim en onbevredigende prestasie sal onverwyld onder u aandag gebring word.


Soek